Khutbah Oktober 2010

16 Okt

4490_1159371949480_1383212828_417261_7700412_n

Oleh: Khofit Farikh, S.Th.I

Innal hamda illahi jami’an washolatu wassalamu ‘ala sayyidina Muhammadin Asyrafil khalqi jam’an.

Qalallah wahuwa a’azzul qailin: walaqad karramna bani adam wahamalnahum filbarri walbahr warazaqnahum minat thayyibat wafdhalnahum ‘ala katsirim miman khalaqna tafdhila. Shadaqallahul adzim. Amma ba’du faya ayyuhal ikhwah ittaqullah haqqa taqwahu watazawwadu fainna khairaz zadit taqwa.

Sedaya puji pangalembana namung kagunganipun Allah swt. Dzat ingkang maha sampurna. Namung atas rahmat kawelasanipun ing wekdal menika kita taksih pinaringan kekiyatan kangge menghadiri ritual shalat jum’at berjama’ah minangka tanda bukti bilih kita taksih nggape dumateng piwucal agami. Mugi-mugi tekad kita kangge ngambah margining kautamen kasartanan ridhaning Ilahi sehingga kita manggih karahayon ing wanci gesang lan saksampunipun pejah mbenjang (filhayat waba’dal mamat).

Salajengipun khatib nimbali pribadi ugi hadirin, mangga kita tansah berusaha ngindaaken kualitas taqwa, kanthi cara ingkang sampun biasa kita mangertosi saking para muballigh, nyarujuki lelampahan pinuji lan nginggati lelampahan nista. Wasiyat takwa utawi ajakan amrih tansah berupaya nglampahi kesaenan lan nebihi keawonan menika perlu kawongsal-wasuli lan dados inti saking setiap khutbah para da’i, sebab menungsa menika titah kang asring khilaf lan supe, mboten cekap sepindah dituturi. Jalaran asring khilaf menikolah pangemut ugi ajakan takwa estu sanget mboten prayogi dipun walehi.

Hadirin sidang jum’ah rahimakumullah, ing siang menika khatib bade ngaturaken uraian ingkang mbahas uraian terkait kaliyan surat al-nas. Surat pamungkas menggah tartib mushafi utsmani al-Qur’anul Karim. Al-nas secara bahasa artosipun menungsa. Salebeting Al-Qur’an wonten beberapa lafadz ingkang menunjuk arti menungsa inggih menika tembung basyar, nas, insun, insan ugi bani adam. Lafadz-lafadz kasebat artosipun sami, inggih menika menungsa. Ananging saben-saben lafadz nggadahi perbedaan penafsiran. Pertama, lafadz basyar menika menunjukkan sosok lahiriyah menungsa, jasad wadag menungsa, ingkang mbetahaken neda, ngunjuk lan sare. Cekakipun lafadz basyar menika mewakili wujud biologis menungsa. Lajeng lafadz nas, insun lan insan, menika menunjukkan sisi potensi menungsa minangka pemangku amanah dados khalifah bumi, dados wakilipun Allah mengelola sumber daya alam. Sebagai insan, menungsa dipun lengkapi infrastruktur arupi kekuatan ruhiyah, aqliyah saha fitrah. Amrih memungkinkan kangge ngupakara semesta menungsa dipun bekali potensi kekuatan akal kangge merespon, menyerap saha memberdayakan ilmu pengetahuan. Katiga, lafadz bani adam, menika menunjukkan bilih menungsa menika merupakan anak turun nabi Adam. Bani adam ugi mengisyaratkan bilih sedaya menungsa satu keluarga, kedah sami-sami netepi kewajiban patuh dumateng ilahi.

Lajeng sakderengipun mbahas isi surat al-nas, sawenehing riwayat shahih nyebataken bilih sabab nuzul, utawi peristiwa ingkang berkaitan kaliyan turunipun surat al-nas, inggih menika satunggal wekdal kanjeng nabi Muhammad saw. natos dipun usili, dipun tenung dening tiyang jahat nami Labid bin A’shom ngantos panjenenganipun ngraos badanipun adem panas (demam). Pramila Allah nurunaken surat al-falaq lan al-nas kang dados sarana mantunipun sang nabi saking pengaruh sihir.

Ing mriki seakan muncul kejanggalan, kados pundi, kanjeng nabi Muhammad saw. (imamul anbiya’ walmursalian) imamipun para nabi lan rasul, kok saged tedas dipun santet, mempan dipun sihir ….. menggah para ulama kang sampun mapan keluhuran ruhaninipun, justru saking fenomena kasebat saged kaunduh hikmah kang agung.

Antawising hikmah peristiwa kasebat inggih menika: Sepindah bilih ukuran kemuliaan ing ngarsanipun Allah menika sanes kejadukan utawi kekuatan fisik, ananging keindahan budi pakerti, bagusing akhlak, persis kados ingkang sampun kapraktekaken dening Rasulullah saw. ing saben dintenipun. Dados menggahipun Allah mboten penting menungsa menika tedas disihir nopo mboten, ananging ingkang mahmudah, ingkang terpuji menurut Allah inggih menika menungsa ingkang sae watek saha perilakunipun. Nomer kalih, hikmah peristiwa penyihiran rasululah, inggih menika bilih gesang ing donya menika sanes gesang kang sejati (wama hadzihil hayatud dunya illa lahwun walai’bun wainnad daral akhirah lahiyal hayawan). Ing donya, panggenan kang penuh permainan menika mungkin kemawon kejahatan ngasoraken kebajikan, kedustaan mengalahkan kebajikan, kelicikan melumpuhkan ketulusan, mboten patos aneh menawi tukang sihir sukses nyantet nabi. Pramila ing ngalam donya menika, piwucal agami mboten menuntut menungsa amrih berusaha mati-matian mengejar kesuksesan duniawi, ananging agami menyeru menungsa amrih berpihak dumateng kautamen, agami menganjur manungsa amrih istiqamah netepi kaleresan. Nomor tiga, hikmah gerahipun kanjeng nabi sebab dipun sihir, inggih menika bilih menungsa kang mencapai kesejahteraan saha keunggulan ing babagan duniawi menika mboten mesti dados tenger bilih menungsa kasebat manggen ing pihak kang leres, kosok wangsulipun menungsa kang mengalami kekalahan, kehancuran saha kelemahan ing babagan duniawi mboten menandakan bilih tiyang kalawau manggen ing pihak kang lepat. Rasulullah kang kalah kaliyan tukang sihir, temtu mboten berarti panjenenangipun lepat lan tukang sihiripun ingkang leres.

Secara tegas al-Qur’an bahkan natos nerangaken bilih wonten segolongan tiyang ingkang ingkar, ingkar sami acuh dumateng agami, mboten cetha shalat, mboten mudeng shiyam, mboten kenal zakat, ngertosipun namung ngiter kemareman duniawi, Allah maringi tiyang kalawau sehat, sugih, panjang umur, pokoke gesangipun cozy……nyaman, eca, jaya…..lajeng tiyang-tiyang kalawau nyana bilih Allah berada di pihak mereka, Allah sayang mereka, sahingga bahkan ngantos wantun mencela sebagian kaum mu’minin kang sami mlarat banda…..ing kasus menika yektosipun justru Allah pancen memberi keleluasaan amrih kateg nindaaken dosa sahingga mbenjing ing akhirat patut nampi pasiksan kang mboten saged kaukur pedihipun (wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul lianfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma walahum ‘adzabum muhin) naudzu billah, tsumma naudzu billah.

Hadirin sidang jum’ah as’adakumullah hayatakum, lumebet dumateng surat al-nas. Qul a’udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tigang ayat menika mrintahaken menungsa supados nyuwun pangreksa, nyuwun perlindungan, nyuwun pengayoman dumateng Allah subhanahu wata’ala. Allah menika rabbun nasi (pemelihara manusia), Allah mboten nggesangaken menungsa kanthi waton urip, Allah nitahaken keteraturan, wiwit semilir ambegan, detak jantung, milinipun getih, pencernaan, panca indra, sedaya menika mboten lepas saking pemeliharaan Allah. Allah menika malikin nas (penguasa manusia), kang mutlak nggesangaken saha kang nyirnaaken. Allah menika ilahun nas (sesembahan manusia), mboten wonten ingkang patut dipun sujudi kejawi Allah azza wajalla.

Kita dipun anjuraken nyuwun pengayoman dumateng Allah, min syarril waswasil khannas. Inggih menika nyuwun dipun wilujengaken saking rekedaya saha bisikanipun khannas. Khannas inggih menika syetan ingkang tansah mengintai pados lenane menungsa, tansah ngincer pengapesaning menungsa. Khannas ugi berarti makhluk ingkang mundur saat mireng asmanipun Allah dipun sebat.

Wondene kegiatanipun khannas utawi syetan inggih menika alladzi yuwaswisu fi shudurinas. Syetan menika sami ndadosaken kalbu menungsa menika sasaran tembak nanduraken benih kesesatan. Hal menika temtu sangat efektif sebab kalbu (hati) menika merupakan penentu sukujur badan. Saat kalbu patuh dumateng Allah sekujur badan bade ngabektos dumateng Allah, sak wangsulipun saat kalbu manut dumateng hegemoni syetan, sekujur badan bade tunduk makmum dumateng syetan.

Kalbu menungsa menika ibarat benteng, syetan menika ibarat musuh ingkang bade menduduki saha nguasani benteng kasebat. Ing benteng menika wonten lawang-lawang ingkang menawi mboten dipun awasi kanthi tertib syetan bade saged blusukan, menyusup, wira-wiri lan puncakipun meruntuhkan benteng. Bolongan ingkang paling rawan kang asring dados jalur mulusuipun syetan mbrobos kalbuning menungsa inggih menika kecintaan berlebihan terhadap syahwat lan kesenangan duniawi.

Pramila, menungsa kedah tansah nyuwun pitulungan dumateng Allah saha waspada, sebab kangge menyerang kalbu, syetan bade menggempur saking arah ngajeng, wingking kiwa lan tengan, pernyataanipun syetan (laatiyannahum min baini aidihim wamin khalfihim wa’an aimanihim wa’an syamailihim). Menggah pangandikanipun para ‘arif syetan mboten saged nyerang saking arah nginggil lan ngandap, sebab arah nginggil merupakan arah ingkang biasa kangge memanjatkan do’a lan munajat, dene arah ngandap menika merupakan arah ingkang biasa kangge sujudipun menungsa dumateng gusti kang murbeng dumados.

Lajeng ing ayat akhir kita waos, minal jinnati wannas. Maksudipun, disamping merupakan makhluk kang melambangkangkan perkawis awon, syetan ugi merupakan tembung kangge ngarani sifat nista. Menungsa lan jin ingkang ngagem watek nista menika saged dipun sebat syetan.

Hadirin sidang jum’ah rahimakumullah, antawis hikmah saking surat al-nas inggih menika kita dipun seru supados mboten kendel-kendel, kedah nyuwun pangreksa dumateng Allah amrih dipun ayomi mboten kebujuk manut rayuan syetan. Sebab rayuan syetan bade ndadosaken kita mengidap penyakit ruhani kadosto syirik, kufur, nifaq lan takabur. Penyakit ruhani kasebat langkung berbahaya dibanding penyakit jasmani kang pundi kemawon, semisal AIDS, kanker utawi ugi hepatitis. Dipun wastani langkung berbahaya sebab penyakit jasmani paling banter namung njalari duginining pati, bahkan menawi saged nglampahi kanthi sabar saged dados sarana handal nglebur dosa, wondene penyakit ruhani menika bade ndawahaken pengidapipun dumateng kesengsaraan abadi mbenjang wonten ing akhirat.

Mugi-mugi Allah paring kekiyatan dumateng kita dados kawula kang mampu menghalau gempuran syetan, dados titah kang patuh nglamapahi tuntunan luhur agami kang suci. Mugi-mugi uraian menika dadoso sarana tambah pangertosan kangge nggayuh karahayon fiddin wadunya walakhirah.

Waqurrabbighfir warham wa anta khayrur rahimin.

Sources : http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/danang-makarti/khutbah-oktober-2010/447435432766

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: