Khutbah Surat Al-Lahab

25 Feb

oleh: Khofit Farikh, S.Th.I

(My Best Friend)

Innal hamda lillahi jami’an…

Qalallah wahuwa a’azzul qailin: inna qad uhiya ilayna annal adzaba ala man kadzaba watawlla. Shadaqallahul adzim. Amma ba’du faya ayyuhal ikhwah ittaqullah haqqa tuqatih, wahtammu bianna man yattaqi wayashbir fainnallah la yudhi’u ajral muhsinin.

Kangge mengawali uraian, khatib nimbali pribadi ugi para rawuh, mangga tansah ngreksa karunia iman, saha ihsan ingkang sampun katampi kanthi senantiasa niti-niti, mengevaluasi saha mengkoreksi ngantos dugi pundi diri kita nuhoni firmaning Allah saha sabdaning Kanjeng Rasulullah. Kanthi menika seiring saya celak dumateng winatese wekdal dugining ajal, mugi-mugi kualitas ketaqwaan kita saged tansaya manteb, bakuh, ideal jejeg lan istiqamah.

Sakterusipun mangga sami ngunjukaken puji atas beragam karunia Ilahi ingkang mokal kawilang, salah setunggal anugrah ingkang paling pertela bilih kita teksih pinaringan kesehatan, kesempatan, kekiyatan, saha kebersediaan, kemauan ngrawuhi ibadah mingguan shalat jum’ah berjama’ah. Mugi-mugi kempal kita sesarangan para sederek kaum muslimin ingkang nggadahi semangat berislam secara serius ing masjid menika njalari kita langkung menghayati piwucal agama lan ndadosaken ridha ilahi minangka tujuan puncak (nihayatul qashdi) saking sedaya kegiatan kita.

Sidang jum’ah rahimakumullah, ing siang menika khatib bade menguraikan pembahasan ngengingi kandungan surat al-lahab. Surat al-lahab ingkang artosipun latu kang monclak-monclak, sinebat ugi surat al-masad (tampar sepet). Ayate 5, 20 kalimat, 77 huruf.

Sabab turunipun surat, sebab setunggal wekdal rasulullah natos ngempalaken para tokoh Arab saperlu bade dipun da’wahi dumteng agami Islam. Sak sampunipun rampung anggenipun menguraikan materi ceramah. Abu Lahab mbengok banter dumateng Rasul: mung sebab arep mbok umuki koyo ngene iki sampean ngundang para tokoh Arab…..tabban laka ya Muhammad, cilaka sampean Muhamad! Gombal temenan sliramu Muhammad! Atas ucapan keji sang kafir menika Allah nurunaken surat al-Lahab minangka jawaban tegas: tabbat yada abi lahab, watabba sing cilaka sanes Muhammad ananging sing cilaka Abu Lahab.

Kangge menghinakan kenistaan sosok Abu Lahab, Allah nurunaken setunggal surat khusus, kang sunnah kawaos salabeting shalat, kang bade dipun ganjar kangge ingkang maos saben sal huruf 10 pahala. Kisah menika bade terus kawaos, dikenang dening menungsa lan jin ngantos dinten kiamat.

Terkait dakwah Islam, Kerabat rasulullah saw. kaperang dados 3:

  1. Kerabat kang iman saha mendukung, kadosto Sayyidina Abas lan Sayyidina Hamzah
  2. Kerabat ang mendukung nanging mboten iman, Sayyidina Abu Thalib. (menika nedahaken bilih iman menika anugrah kang ageng, sanajan sederek celak kaliyan kanjeng Nabi dereng kintenan kanugrahan hidayah iman. Pramila wajib syukur, kita sebagai tiyang sanes, tiyang tebih, mboten natos kepanggih, mboten sanak mboten kadang kaliyan rasulullah, namung kantun mireng riwayatipun, kok pinaringan kiyat nampi hidayah Islam).
  3. Kerabat kang ingkar saha menentang, menikolah Abu Lahab.

Dipun criyosaken dening Rabi’ah bin Ubbad, secara fisik Abu Lahab menika wajahipun putih berbinar, mripatipun kero, rambutipun biasa dikucir kalih, agamanipun shabi’i lan remen goroh. Rajulun wadhi’ul wajhi, ahwalul aynain, dzu ghadiratyn, shabi’un wakadzibun. Ing ndalem kawitanipun Abu Lahab merupakan tiyang kang tumut remen atas kelahiran Muhammad, bahkan Abu Lahab mengutus sahayanipun nami Tsuaibah kangge menyusui Muhammad wekdal taksih bayi. Abu Lahab nembe memusuhi Muhammad saksampunipun nampi wahyu lan mendakwahkan Islam. Perlakuan buruk Abu Lahab dumateng kanjeng Nabi arupi: intimidasi, mempermalukan di hadapan khalayak, pembunuhan karakter ngantos menyakiti secara fisik.

Yektosipun Abu Lahab pernah dados besanipun Rasulullah, sebab salah setunggal yoganipun nami Utaibah, menikah kaliyan putri nabi Ruqayah. Nanging, pernikahan menika berakhir kanthi perceraian lan Ruqayah nikah malih kaliyan Sayyidina Utsman bin Affan ra.

Abu Lahab, nami aslinipun Abdul Uzza: menika merupakan kunyah, laqab, gelar, julukan kang awon. Artosipun tiyang ingkang diancam pasiksan geni mongah-mongah, monclak-monclak. Dalam tradisi arab kathah kita panggihi sebatan Abu, ingkang menika biasanipun terkait kaliyan suatu hal, contonipun Abu Hurairah: menika artosipun tiyang ingkang tansah ngglibet kaliyan Rasulullah, kados kucing kang ngglibet dumateng majikanipun. Kucing dalam bahasa arab menika hirrun. Abu Qasim, Abu Zahra’: menika julukan asma Rasulullah saw, sebab Panjenenganipun merupakan bapak saking Qasim lan Fatimah Az-Zahra’. Abu Qasim artosipun: bapake Qasim. Wondene Abu Lahab artosipun Bapak Kecelakaan, sebab secara sah dan meyakinkan bakal diganjar pasiksan pedih.

Sedaya kaum kafir Qurasy menika memusuhi Rasulullah, nanging anggenipun memusuhi menika bertingkat-tingkat, wonten ingkang enteng, sedengan lan kronis. Abu Lahab saha bojonipun menika menduduki rangking setunggal memushi Rasulullah. Sebabipun katah: secara psikologis Abu Lahab menika pamanipun Nabi, piyambakipun rumaos langkung senior, lahir luwih disik, langkung sugih, sahingga gengsi menawi kedah manut ajaran Muhammad.

Sebab anggenipun langkung-langkung anggenipun memusuhi rasulullah, pramila Allah ugi nyawisaken pasiksan ingkang langkung pedih kangge pasangan Abu Lahab. Mboten wonten menungsa ingkang dipun tutup rapet peluangipun kangge memperbaiki diri kejawi Abu Lahab, menikolah salah satu bentuk kecelakaan terbesar.

Hadirin sidang jum’ah as’adakumullah hayatakum, ing ayat pertama surat al-lahab kita maos: tabbat yada abi lahabin watabba. Cilaka tangan lorone Abu Lahab. tabba, at-tababb artosipun kerugian, kecelakaan, ing donya lan akhirat.

Ing dalem tafsir Adhwa`ul Bayan, penyebutan “tangan,” menika dalam kaidah bahasa arab menika menunjukkan penyebutan sebagian nanging artosipun keseluruhan (ta’bir ba’dhin yadullu ‘alal jami’). Senaoso ing ayat dipun sebataken sing cilaka menika tangane Abu Lahab ananging artosipun sing cilaka menika nggih sekujur jiwa raga Abu Lahab. Menika mirip ungkapan dalam bahasa Indonesia, contonipun: di dalam rumah ada 3 ekor kucing, maksudipun salebeting griya wonten kucing tiga utuh, mboten namung buntutipun mawon. Utawi ugi kalimat: polisi menyita 10 pucuk senjata api dari para teroris, maksudipun ingkang dipun sita menika nggih 10 senjata utuh, mboten namung pucuke.

Lajeng ing ayat kalih surat al-lahab kita panggihi: ma aghna ‘anhu maluhu wama kasab. Harta abu lahab (emas, arta, bisnis, anak) mboten nggadahi manfaat tumprap piyambake. Mboten saged milujengaken, mboten saged kangge alat nebus, amrih slamet saking pasiksan. Mboten nggadahi manfaat ing donya lan akhirat, ing donya hartanipun mboten sukses dados alat mencegah dakwah nabi, ing akhirat harta menika mboten berguna kangge melindungi diri saking adzab. Pancen kadang-kadang kedudukan lan kehormatan ing donya mboten njamin bakal slamet ing akhirat.

Ing ayat salajengipun kita maos: sayashla naran dzata lahabin wamroatuhu hamalatal hathab, fijidiha hablum min masadin. Abu Lahab bakale dipun bakar wonten geni kang murub, mekaten ugi bojonipun ingkang nderek mendukung kekejian Abu Lahab.

Bojonipun Abu Lahab (Arwa’ binti Harb) nggih cilaka. Estunipun piyambakipun menika aslinipun seorang ingkang terhormat, bangsawan, kastanipun luhur bahkan piyambakipun berjuluk Ummu Jamil (Ibu Kecantikan, artosipun secara fisik nggadahi aura kang indah), ananging piyambakipun menghinakan diri sendiri kanthi proaktif mendukung kebejatan Abu Lahab. Bojonipun Abu Lahab menika hammalatal hathab: artosipun tukang mbeta carang. Menika maknanipun kalih, makna hakiki, makna denotasi, makna saknyatanipun: bilih bojonipun Abu Lahab menika sering nglumpukaken carangipun kayu sa’dan (sejenis ri janjang), beling, pecahan kaca, duri saha pang-pang tanduran landep saperlu dipun besangaken ing dalan ingkang biasa dipun lewati Kanjeng Nabi amrih Panjenenangipun manggih cilaka. Saged ugi bermakna majazi, konotatif, bilih bojonipun Abu Lahab menika remenipun ndamel fitnah, menyebarkan berita negatif, penuh kebohongan tentang Rasulullah sahingga masyarakat sami geting dumatang Panjenenganipun.

fijidiha hablum mim masad, merupakan penggambaran ingkang sanget buruk bagi perempuan. Penggambaran kangge sosok ingkang asor budinipun, jahat pakertinipun.

Pengancaman binasa dumateng bojonipun Abu Lahab, menika mboten semata-mata jalaran piyambakipun merupakan pasangan nikah Abu Lahab, ananging sebab piyambakipun pancen mbantu dumateng kebrengsekan Abu Lahab.

Setunggal riwayat nyebataken, ing akhir gesangipun Abu Lahab nandang penyakit kulit ganas ingkang menular, ngantos piyambakipun dipun tebihi dening warga sak kiwa tengenipun. Kangge menghindari dampak buruk tertular wabah Abu Lahab, masyarakat sepakat mejahi piyambakipun kanthi dibandemi watu ngantos tiwas.

Riwayat sanes njlentrehaken, Abu Lahab tilar donya sebab shock, ngenes atas kekalahan kaum kafir Quraisy saat perang kaliyan kaum muslimin ing dalem perang Badar. Ing perang menika kekuatan armada kafir tikel ping tiganipun kaum muslimin lan optimis menang. Ananging kondisi justru berbalik, kaum kafir dados bulan-bulan pejuang Islam. Kaum muslimin menang gemilang, saged menewaskan 70 tiyang saha menawan 70 tiyang kafir Quraisy.

Sidang jum’ah rahimakumullah, kanthi kita mangertosi kandungan surat al-lahab, saged kita tarik khulashah, bilih Gesang berisi pilihan-pilihan. Saben pilihan nggadahi konsekuensi utawi akibat. Surat al-Labah sampun martaaken potret keluarga Abu Lahab. Sebagai kepala keluraga Abu Lahab sampun memilih margi kesesatan kangge dirinipun lan bojonipun, pramila pasutri menika angsal piwales, akibat saking pilihanipun inggih menika kesengsaraan abadi ing neraka.

Cekap Mugi-mugi uraian sederhana menika bermanfaat kangge nggayuh karahayon fiddin wadunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.

Waqurrabbighfir warham wa anta khayrur rahimin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: